Naše poslání:

ACSI byla založena s cílem posilovat křesťanské školství a připravovat křesťanské pedagogy po celém světě, aby mohli studentům poskytovat akademickou přípravu a inspirovat je k oddanému následování Ježíše Krista.

ACSI Europe:

ACSI Europe je misijní služba, která chce podporovat národní křesťanské pedagogy a školy po celé Evropě. Naše kancelář sídlí v Budapešti v Maďarsku a je jednou z několika regionálních kanceláří ACSI Global. Je nám ctí, že můžeme sloužit svým členům z několika jazykových skupin: anglické, české, francouzské, maďarské, polské, rumunské, ruské, slovenské a španělské. Další naši členové v mnoha jiných evropských zemích mají přístup k našim službám, událostem a publikacím v angličtině. 

Zveme Vás k prohlídce našich webových stránek a jejich mnoha zdrojů. Některé zdroje jsou k dispozici pouze uživatelům s vlastním bezplatným uživatelským účtem. Speciální zdroje a slevy jsou vyhrazeny jednotlivým členům a členským školám.

ACSI Global:

Mezinárodní asociace křesťanských škol (Association of Christian Schools International) jako privilegovaný partner pomáhá křesťanským pedagogům po celém světě ovlivnit novou generaci mladých lidí pro Ježíše Krista! Mezinárodní členské školy jsou řízeny naší centrálou v Colorado Springs, CO. www.acsi.org

ACSI slouží více než 24.000 škol a 5,5 milionům studentů po celém světě a je největší protestantskou křesťanskou školní organizací na světě. Její pracovníci organizují pro jednotlivé členské školy školení, poskytují jim jistotu a povzbuzení a pomáhají ředitelům a učitelům efektivněji ovlivňovat životy dětí pro Krista. ACSI poskytuje pomoc bez vměšování se a příležitosti bez závazků. Jsme rádi, že Vám můžeme sloužit pro dobro Vašich dětí a ke slávě Boží.

Vyznání víry ACSI:

 1. Věříme, že Bible je inspirované, jediné neomylné, autoritativní, bezchybné Boží Slovo (2 Tm 3:15; 2 P 1:21).
 2. Věříme v jednoho Boha, který věčně existuje ve třech osobách – Otec, Syn a Duch svatý (Gn 1:1; Mt 28:19; Jn 10:30).
 3. Věříme v Kristovo božství (Jn 10:33);
  Jeho narození z panny (Iz 7:14; Mt 1:23; Lk 1:35);
  Jeho bezhříšný život (He 4:14; He 7:26);
  Jeho zázraky (Jn 2:11);
  Jeho zástupnou smrt smíření (1 K 15:3; Ef 1:7; He 2:9);
  Jeho vzkříšení (Jn 11:25; 1K 15:4);
  Jeho nanebevzetí k Otcově pravici (Mk 16:19);
  a Jeho osobní příchod v moci a v slávě (Sk 1:11; Zj 19:11).
 4. Věříme v absolutní potřebu obnovení Duchem svatým ku spasení vzhledem k naprosté hříšnosti lidské přirozenosti, že lidé jsou ospravedlněni jedině na základě víry v Kristovu prolitou krev, a že jsme spaseni pouze Boží milostí skrze víru. (Jn 3:16-19; Jn 5:24; Ř 3:23; Ř 5:8-9; Ef 2: 8-10; Tt 3:5).
 5. Věříme ve vzkříšení spasených i ztracených; spasení budou vzkříšeni k životu a ztracení budou vzkříšeni k zatracení (Jn 5:28-29).
 6. Věříme v duchovní jednotu věřících v našeho Pána Ježíše Krista (Ř 8:9; 1K 12:12-13; Ga 3:26-28).
 7. Věříme v současnou službu Ducha svatého. Jeho přebýváním v nitru věřících jsou křesťané schopni žít zbožný život (Ř 8:13-14; 1K 3:16; 1K 6:19-20; Ef 4:30; Ef 5:18).

 

Jako asociace máme závazky v těchto oblastech:

Biblická věrnost a modlitba
Ponořte s námi do Písma svatého a modlitby, a to jak jednotlivě, tak i společně; seznamte se s argumenty, používanými proti učení Bible, naučte se argumentovat Písmem jako slovem samotného Boha a poznejte naši naprostou závislost na něm.

Biblické základy se zaměřením na Ježíše Krista
Školy a pedagogové, jimž sloužíme, reprezentují širokou škálu evangelikálního a protestantského pozadí; všechny naše školy a pedagogové musí dodržovat ACSI Vyznání víry a základní vyznání.
 
Členové, jimž sloužíme 
Své prostředky, včetně času a financí, rozdělujeme tak, aby našim členům přinášely maximální užitek; snažíme se také rychle reagovat na jejich základní potřeby.
 
Správcovství
Pracujeme s věrností a integritou; věnujeme úsilí vykonávání programů s důkladností a odborností, vycházející z výzkumu v oblasti vytváření zdrojů; jednáme s rozpočtovou odpovědností, protože si uvědomujeme, že ACSI v konečném důsledku patří Bohu, a my se před Ním nakonec budeme zodpovídat, jak jsme naložili s tím, co nám svěřil do péče.
 
Budování rozmanité celosvětové společnosti
Chceme být autentickou mezinárodní strukturou, která prakticky podporuje mezinárodní, národní, regionální a organizační vedoucí a slouží k prospěchu všech členských škol; chceme vyvíjet programy, zdroje a služby s využitím poznatků, získaných od kolegů z celého světa a demonstrovat, jak vysoký respekt chováme k pohlaví, etniku, věku a kulturním rozdílům.

Péče o zaměstnance a jejich růst
Vytváříme personální zdroje, organizační politiku a postupy, které podporují spravedlivé a konkurenční mzdy, podporujeme další profesní růst, spolupracujeme na společném stanovování cílů, zavazujeme se k odpovědnosti a důslednému uplatňování hodnotících systémů.
 
Veřejná angažovanost
Snažíme se ovlivňovat veřejnou politiku a veřejné vnímání, které mají všeobecný dopad na křesťanské školy a práva křesťanských pedagogů. Usilujeme o zajištění práva rodičů svobodně si vybrat vzdělávací program, který podle jejich názoru nejlépe odpovídá vzdělávacím a duchovním potřebám jejich dětí; spolupracujeme s rodinami, církvemi, vládou a dalšími lídry a organizacemi na podporu škol a pomáháme jim dodržovat všechny platné zákony; podporujeme soukromé osoby nebo skupiny, které by mohly zřizovat a podporovat křesťanské školy bez omezení nebo výhrad rezervace.
 
There are no events to show.

 

visa

On-line dary pro společnost ACSI Europe

Platby kreditní kartou mohou být zpracovány prostřednictvím našich webových stránkách v EUR.

Množství:  

Nedávno přidané články

Online Teacher Training Courses for 2017

We require a minimum of 10 participants to begin a course and ensure good discussions and interaction. eLearning vouchers given by our office are valid for course participation. Register now!