Základní prvky křesťanské školy

Záměrem ACSI je poskytnout výchozí bod a dát praktický rámec skládající se z pěti základních prvků křesťanské výchovy.

ACSI věří, že křesťanské školy existují, aby pomáhaly rodičům v plnění jejich biblické zodpovědnosti za výchovu dětí. Záměrem ACSI není definovat filozofii jednotlivých škol, ale poskytnout výchozí bod a rámec, který se skládá z pěti základních prvků – pravda, intelektuální rozvoj, křesťanští pedagogové, potenciál v Kristu a provozní integrita – na nichž může škola stavět a realizovat filozofii kristocentrického vzdělávání.

Rámec dává vedení škol příležitost přehodnotit otázky, které mají zásadní význam pro školy. Zároveň rámec pomáhá jednotlivcům lépe pochopit a vyladit jejich osobní filozofii křesťanského vzdělávání a vrátit je zpět k základním otázkám, které vyjadřují samotný důvod existence školy.

Vedení školy může na základě studia Písma, s ohledem na vzdělávací potřeby studentů ve světle současných školních strategií a v závislosti na vedení Duchem svatým vytvořit dokument, který bude udržovat v centru pozornosti naši společnou vizi a poslání, přitom s jasným vymezením individuálních charakteristik každé školy.5 elem explained

Základními prvky křesťanské školy jsou:

PRAVDA: Písmo je zjevené Boží Slovo, je vyučováno jako pravda, a tato pravda je integrována do procesu výuky. Studenti se učí, že veškerá pravda je Boží pravdou, že jsou stvořeni k obrazu Božímu, musí být konfrontováni s problémem hříchu a vykoupení, mohou poznat Boha, který se zjevuje v Kristu a zpřítomňuje se skrze Ducha svatého...

INTELEKTUÁLNÍ ROZVOJ: Křesťanská mysl by měla být nejlepší myslí, osvícenou myslí Kristovou, která spojuje Boží principy s akademickým studiem.
Cílem je vychovávat studenty s biblickým světonázorem, kteří mají dobrou akademickou přípravu s důrazem na přesnou interpretaci Božího slova, ovládají komunikační schopnosti, vykazují znalosti v matematice a přírodních vědách, rozumí historii a Božímu jednání v ní, váží si literatury a umění, dokáží logicky a kriticky uvažovat, hledají a nalézají, analyzují, hodnotí a odpovídajícím způsobem využívají informace...

KŘESŤANŠTÍ PEDAGOGOVÉ: Křesťanská škola musí mít správní radu, administrativní vedení, pedagogický sbor a zaměstnance, kteří jsou následovníky Krista, a výuku a vedení založené na biblicky celistvém pohledu.
Školní personál musí usilovat o ztvárnění Krista ve výuce a vedení, snažit se pochopit a zaměřit na dosažení školní vize a očekávaných výsledků, odrážet a podporovat školní misii a základní hodnoty...

POTENCIÁL V KRISTU: Každá studijní zkušenost má za cíl nasměrovat studenty k dosažení jejich plného potenciálu v Kristu. Ve výuce bude kladen důraz na poskytování programů a služeb vhodných pro studenty, na vytvoření povědomí o vztahu a zodpovědnosti studenta vůči společnosti, na intelektuální, duchovní, sociální, emocionální a fyzický rozvoj studentů prostřednictvím všech kurikulárních aktivit, a dále na činění učedníků, přípravu k dílu služby a rozvoj pohledu na věčnost života…

PROVOZNÍ INTEGRITA: Každodenní školní provozní praxe je stabilním modelem integrity, efektivity a zodpovědnosti.
Důsledné uplatňování biblických hodnot spočívá v tom, že každá škola ve správní radě prokazuje vysoký morální přístup k politice rozvoje a zodpovědnosti, eticky a spravedlivě spravuje lidské zdroje, řídí a monitoruje finanční záležitostí s integritou a otevřeností, navazuje přímé křesťanské vztahy s vládou a jejími orgány, vytváří etické, jasné a otevřené strategie v rozvoji a marketingu, důsledně a spravedlivě řídí třídy, projevuje poctivost, otevřenost a spravedlnost ve vztazích s rodiči…